Disclaimer & Privacy

Deze website is eigendom van Brug-IT vzw.

Contactgegevens

Brug-IT vzw

Nijverheidsstraat 7

8310 Brugge

e-mail: info@brugit.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

Brug IT vzw, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van Brug IT vzw . De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Brug IT vzw, Nijverheidsstraat 7, 8310 Brugge, info@brugit.be.

Brug IT vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Hieronder kan je lezen hoe we omgaan met je privacy.

Door gebruik te maken van onze website of door een infoaanvraag betreffende één van onze diensten in te dienen, word je geacht dit privacy beleid te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is.

Je deelt persoonsgegevens met Brug IT vzw als je lid bent of als je contact met Brug IT vzw hebt, bijvoorbeeld bij info-aanvragen of door registratie voor één van onze producten.

Bij het gebruik van onze producten en diensten word je gevraagd naar persoonlijke informatie, bijvoorbeeld bij login, bij registratie, bij het gebruik in het algemeen van één van onze producten. De persoonlijke gegevens die je invult, gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen die je verwacht van ons product.

De meeste informatie op de websites is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Brug IT vzw geeft jouw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Met derden wordt bedoeld andere ondernemingen die geen deel uitmaken van de Brug IT vzw groep.

Brug IT vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (boekhoudkundige en fiscale) en naargelang de juridische noodzaak.

Rechten

Wil je inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan weten met een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we je dan binnen de 30 dagen een overzicht geven van je gegevens.

Je hebt recht op aanpassing. Merk je dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, dan kan je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten. Eerst zal Brug IT vzw je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige aanpassingen en bezorgen we je hiervan een overzicht.

Je hebt recht op wissing van je persoonsgegevens, beperking van de verwerking van je persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van je persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

Je hebt recht op verzet. Indien je op enig moment je rechten wenst uit te oefenen bij Brug IT vzw, kun je een e-mail (info@brug-it.be) sturen met een bewijs van je identiteit. Brug IT vzw zal er alles aan doen om het probleem op te sporen en te corrigeren.

Indien gewenst kun je in overeenstemming met artikel 77 van de AVG ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit voor de gegevensbescherming) op het volgende adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (tel. 32 2 274 48 00 – fax +32 2 274 48 35 – commission@privacycommision.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land van uw gewone verblijfplaats, voor de uitoefening van uw rechten.

Gebruiksvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’ s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Brug IT vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Brug IT vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Brug IT vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Brug IT vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Brug IT vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Brug IT vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’ s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Brug IT vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Cookie Policy

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil de Privacycommissie de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.